Razvoj organizacionog dijela upravljanja ljudskim resursima i procesi